738

Ҳанбацои? Акыраамҭа ҳаԥшын. Иарбан мшу иахьа? Иахьа шәахьоуп. Аԥсшьарамшқәа анбалагои? Аԥсшьарамшқәа асабшаҽны иалагоит.

Ҳанбацои?
Акыраамҭа ҳаԥшын.
Иарбан мшу иахьа?
Иахьа шәахьоуп.
Аԥсшьарамшқәа анбалагои?
Аԥсшьарамшқәа асабшаҽны иалагоит.