Абаза литература ащаквгылра, атшауацIыхра, акъагIара угIаквчважвауа уалагарквын ажва аламкIва зымгIва рапхъа упахь дгIагылитI Джыр ХIамид. Абаза гIвгIвчва йрахIба пшдзаз агIвычIвгIвыс дангIадрийыз амш АААК ауи йыхъазла бзагIвра арыхIазыртI.

ЧкIала Георгий

Абаза литература дащатащтIацIагIвыта йквнагадзауата Тобыль Тольыстан йыхьыз рхIвитI. Ауаса ауи ащаквгылра, атшауацIыхра, акъагIара угIаквчважвауа уалагарквын ажва аламкIва зымгIва рапхъа упахь дгIагылитI Джыр ХIамид. Абаза бызшвала йапхъахауата ахабаргIвыраква, ароман, апьеса, агIагвалашвахраква ъагIацIищтыз йгьахъазым ауаса йзаъу. Ауи абаза гвацчпа гIвыра рыцIа йагъьыз агIамта зыхьыз йапщылу хIыгIвгIвчва гIальаматква драбата дпхьадза йауаштI. «УахьчIвала хIара журналиста йхIыму зымгIвагьи, уахьчIвала хIара уысагIв бергьльыта йхIыму зымгIвагьи – заджвзаджвыкI далымшвтуата Джыр ХIамид йбжьагажва змайдзаз, йнапIы пхата йыззйымрауыз дгьаъам», – йгIвуан ауи йыхъазла «йпачва» йрыуазаджвыз ТхIайцIыхв Бемырза.

Адырраква пасата тшрыдызкIылыз

Джыр ХIамид Дауыт йпа асквш 1912 июль а 12 Хъвыжвду кыт апны дйытI. Ауи данхвыцыз уалагата адырраква дхъырхуан, акыт абзазагIв КIвадза Али йпны гIарып бызшва ййырдыруан. Бзита дапхьун, анахьанат апхьагIвчвагьи дырцхърагIун. Асквш 30-ква рагIан ауи апхьартаква зырхъвыхуа акытква йгIархъыкIвшуз Тобыль Тольыстан дидырбатI, агвхъауа бызшвала йаъаз агIахIвахра «Халид тхIамышвкIьа» абаза бызшвала йатайкIта йара йлихыз ахIарыфквала йшигIвызгьи рхIватI.

Йара ауи агIан Тольыстан ачкIвынхвыц йайхIвтI уыжвласыла абазаквагьи дара ргIвыра шрымазлуш, латин хIарыфла йлыххьата, ауаса йдымрыбагъьаскIва йаъаз алфавит зныз атетрадгьи йахъигIвылгIарныс йыйттI. Акыт апны ауагIа адрыпхьауа йаналага арыпхьагIвчва гьнамхъузтIта ауи анхара Джыр ХIамидгьи даланадыркIтI. Аратква зымгIва ХIамид данчкIвынызгьи йдырраква шбзийыз йаквшахIатхитI.

ГIвысквша рахв йхчата уацIыхъван быжьсквша аколхоз данынха амщтахь Джыр ХIамид асквш 1937 агIан коренизация акурсква (СССР ареспубликаква рпны йбзазауа ауагIахъаква йгIарылырхта унашвачпагIвта, млыквнкъвгагIвта, интеллигенцията йдрыхIазыруаз ауагIа рарыпхьара – ауи ауагIахъаква рыбызшваква тшауацIырхра, апхъагылагIвчва гIарылцIла ахъазла йынкъвыргуз «коренизация аполитика» апкъ йтата йакIвшун – аредакция ррытаразга) рпны дапхьарныс дцатI, йара ауи асквш декабрь а 25 ауи Черкесия апны акъральыгIва уысхартаква рынхагIвчва рпрофсоюз аобком (аобласт комитет – аредакция ррытаразга) даунашвачпагIвта ддыргылтI. Асквш 1938 июнь а 1 ауи абаза газет аредакция кыт млыкврхIарала ахъвшара даунашвачпагIвта днарахвтI. Ауаъа дынхауата асквш 1940 агIан Черкесск апедагогика училища дгIалгатI.

Алитература нхара алалра

Агазет йапхъахауата йгIаквицIаз агIвыра Джыр ХIамид йцри кыт Хъвыжвду апны йрыхIазыртI – аколхоз апны рыцIа бзита йынхуз агвып дгIарыквчважватI.

Ауаъа йнанаркIыта Джыр ХIамид йбзазара шабгу абаза журналистики литератури йырпщылан.

«Черкес къапщ» газет аредакция ауат асквшква рагIан абаза литература интеллигенция тшъадыркIылуаз квтан. Йапхъахуз абаза уысагIвчи ажурналисткви йрыланагаз ХIамид алитература бзазара даланахIвитI. Ауи йапхъахуз йгIахIвахра «Льыхв» (агIахIвахра афыр хъада йыхьыз ахьызпI – аредакция ррытаразга) асквш 1940 сентябрь ацIыхъва – октябрь ахъа агIан агазет ахномеркI йгIарыншвалтI, мызкIы анагIвс йара ауаъа йгIаквшватI ужвыгьи йгIахIвахракI «АхIмад йхътшаз».

Йбергьльу абаза литературадырыгIв ТIыгв Владимир йшгIаликIгIаз апшта, Джыр ХIамид йапхъахуз йлитература гIвыраква ауи дыздынхалыз шIалахIваран йа ахабарыжвкви алокIкви йгIархъыхыз гIахIвахран. Апхьахьа йшипхьадзауала «ауагIа ршIалахIвара автор йыбызшва арбайатI, абазаква рхъвыцща йзыгIахънатIтI, ауагIа ръадаб-намыс, рдунейпшыща йыла йгIацIанажьтI».

Йара ауи асквш ноябрь агIан Джыр ХIамид агазет аредактор йтарала дынхатI, йымачв ацIата жваномеркI гIацIтI. Ауыгьи ХIамид йыршIыйара хвы шаквырцIуз азхъацIарагьи шйымаз йаквшахIатхитI.

Ауаса Джыр ХIамид ауи аъара дызланахIваз аршIыйара нхара Абашта айсра Ду йапнакъьатI.

Доватор йыр йрылаз айсыгIв

Джыр ХIамид афронт асквш 1941 июль а 8 дызшIырттI йаргьи зыхьыз ртшхъварала йгуз агенерал Доватор (агенерал-майор, Совет Союз а-Фыр Доватор Лев Михаил йпа – аредакция ррытаразга) унашва зхъицIуз атшчва йгIвбахуз ргвардия корпус дрылашватI. ХIамид ахIвала айсгIвыта йпщбахуз адивизия йаланакIуаз 74-хуз атшчва рполк апны къвырльыкъв йхун, Амараташварта фронт апны дайсуан, асквш 1942 февраль йгIашIарышвта красноармеецта атшчва йгIвбахуз ргвардия корпус йаланакIуаз НКВД (АуацIа уысквала ауагIа ркомиссариат – аредакция ррытаразга) йалкIгIу ахъвшара авзвод кIьыдала дхъыргахтI.

«Асквш 1941 август агIан агъа йбагъьартаква урыгIвста йцаз дрылан, йхъатала намыцакI дищытI, ауи акIвымкIвагьи гвып дрыцта гIван «бзы» (араса йыпхьун агIапшыхвыгIвчва йыртахъу хабар гIазшIыргара ртахъыта гъарта йыркIуаз агъа – аредакция ррытаразга) дгIайгтI, йызнымкIва гIапшыхвра дцун, <…> зъадаб багъьу ажвлара уысквагьи джьгарта йрылу дайсгIвыта тшгIайырбатI», – йзыйыгIвтI ауи акорпус йалкIгIу ахъвшара йаунашвачпагIвыз акъральыгIва шварагIварадара агвардия алейтенант ахIба Филон Павел асквш 1943 январь агIан.

ХIамид «айсра бгъьыц» даредакторын – ауи акIвпIта, йжурналист дырраква афронт апынгьи йатахъхатI.

Асквш 1944 май агIан Джыр ХIамид апхьара ауи агIан Москва йаргвану Подольск къала апны йаныргIалыз Новочеркасск атшчва ручилища дырщтитI. Асквш 1945 октябрьдза данапхьа амщтахь ауи ар дгIарылырщтхтI.

Айбащраква дъадзарылаз ауи «АхъацIара ахъазла» йгьи «Москва ахчара ахъазла» медальква гIайквнадыргатI.

ГIащаквгылхра

Йпны дангIайх Джыр ХIамид асквш 1942 август агIан згIацIщтра апкъьаз «Черкес къапщ» газет даредакторта дынхауа далагитI. ДзачIвызйа щта ХIамид йакIвымкIва ауи агIацIщтра джвыквицIахырныс зызхъарцIушыз! Агазет ауи йхъазы йгIащаквйыргылхуа далагара атахъхатI ухIва ауаштI: абаза литератури ажурналистики рымгIва лызкъьуз йрыуата афронт йпшцIалыз ажвежвыгIв рыуа агIгIвы щхатI, анахьанат йа ар йрыларкIван, йа амамыр бзазара йаназгIайх рынхара анархара рпсахтI. Ага ауаса йаъазтынгьи асквш 1945 ноябрь а 15 апхьагIвчва рцри газет айсра амщтахь йапхъахуз аномер рнапIыцIашватI.

Заман айшысла аредактор журналист гвып шIыц адикIылырныс йылшатI, ауи йалаз райхIарагIв афронт йгIапшцIыцIхыз уагIан. Ауат аъачIвагIа шIыц йазыбжьара атахъын, Джыр ХIамидгьи ауи дазгIашыкъта йгьи дайрышта дадынхалуан. Ауи йаццауата йара йхъаталагьи йдырраква йрылайырхIун. Асквш 1954 агIан ауи КПСС а-ЦК (Совет Союз акоммунист партия Аквта Комитет – аредакция ррытаразга) ЙхIаракIу апартия апхьарта (ВПШ) апны айсра тшазыбжьарала акурсква дгIарылгатI, сквшыкI анцIы – йара ВПШ-гьи дгIалгатI.

Йауыз адырраква ауи дахIврала йынхара апны йгIайрысабапуан, асквш 1968-дза аредакция унашва ахъицIун. Ауи йамайчра нхара «ЧIахIра знак», Анхара абаракъ къапщ орденквала йгIалыркIгIатI. Йшалу йгIауахвырквын Джыр ХIамид агазет апны анхара сквшы 20 айттI. Ауи азаман шабгу ауи алитература нхара гьнимыжьуазтI.

Абаза гIвгIвчва рапхъагылагIв

Джыр ХIамид лшарата йымаз зымгIва гIайрысабапуанта чIвецкI злу ашIаква гIайауан, ауат аршIыйара йгIаланайыркIуан, йапхьарныс дырцхърагIун. Ансимш бзазара апны агIвра джвыквызцIагIвацаз ашIаква драчважвауата нархара тамам ритуан. Агазет абгъьыцква рпынгьи ацIбацIбара статйаква йгIвуан, ауысагIвчва шIаква ргIвыраква цкIы-цкIы йалйыргун.

Ауи апшта «Ащхъа бзазагIвчва рбжьы» ахьызта йгIацIцIыз азкIкIра даквчважвауата ауи йгIвитI: «ЦIабыргыта, хIара хIгIвырагьи хIыгIвгIвчвагьи швабыж йшIаркIвапI. Ауаса йаъазтIхIва бжара йхIылу ауыла йхIзыргIва йгьауашым, тамамта, тшазыгIдыруата намхъарата йхIыму хIапшыта ауи шхIрыдзуаш хIазабакIра хIборчпI. Ауи акIвмызтын абзазара хгIахьшвапI, ауи хIыгьзаццарым».

Айсра апхъала алитература гIвыраква хвы шрыквырцIуз йашIуырпшрыквын ари адгылща шIыцын. Абаза литература ахъа ангIаджвыквылгIвацуз агIвыраквагьи бжара агалагьи рыцIа щардата йанрылаз агIан йшырпхьадзузла агIвра тшадызкIылквуз ауи апш мчыта урыдгыл йгьамуашызтI.

Йара ХIамид йшихIвуз апшта, «Литература гIвыра йапхъахауата йгIаджвыквызцIауа апхъапхъа дыргвышхвата, даланархIвата, уадыргIвана псайспамцара дарыщца, дарыпхьара атахъыпI». Асквш 1950-ква рагIан ауат «йубжьара, цIбата йрыцIбу рахIвра» йагIахатI, йаргьи ауи ауыс йыхъвда йхъайцIатI ауагIахъа рыгIвгIвчва зымгIва йрахIбаз швапхагьи рыцIа йзырхIахьаз агIвычIвгIвыс.

Джыр ХIамид агIвгIвчва райззараква дрылазлунта ауаъагьи магIны зму ауысква гIащтIихуан. Зны ауи азкIкIраква йрыларцIауа агIвыраква ргIалхща даквчважвауата араса йхIватI: «ЙшгIаншалауа апш азкIкIра йадынхалуа алацIагIви аредактори ракIвпI. Ауи йгIалцIла акIвпI азкIкIраква рнапаква рпны йайдзаркIву, загIа йнамдзас агIвыраква згIаквылуа. Агазеткви азкIкIракви йгIарыквшвауа агIвыраква йанакIвызлакIгьи асекцияква ралачIвараква рпны йрылапшра атахъыпI». Датша айззаракI апны ауи аобласт агIвгIвчва радкIылара гIаныршара шатахъу ауысла йгвгIанаграква гIайхIватI. Къарча-Черкес агIвгIвчва дасу дыздынхалуа заджвгьи йъайымдыруа, ауат йрыгIвквауа йрыквчважвауата цIба ъарыцIырымбауа, абаза гIвгIвчва ргIвыра бзиква урышв бызшвала йъатарымкIуа йашвхIаусыгIву адкIылара кIьыда ъарымам акIвта йбун ауи.

Атурых апроза

Джыр ХIамид знадзара хIагIу йара йгIвыраквалагьи абаза гвацчпа гIвыра ащаквгылри атшауацIыхри къару ду рылайцIатI. Ауи йыршIыйара акIвпI ТIыгв Владимир абаза литература апны апроза ащаквгылра зпищылуа. ХIамид йнапIы йгIацIцIтI абаза литература апны йгIаншара духаз ароманква «Ащхъаква ргIашIыхара», «Аба йпа», ахабаргIвыра «Абзазара азыпшгIара», гIахIвахра, бзагIвра, новелла, пьеса щарда.

Джыр ХIамид йцIыхъвахуз йынхарата йалтI асквш 1972 агIан йара данпсы амщтахь адуней збаз йкнига «Амара йгIанаршIыхаз». Ауи ахабаргIвыраква йырхъазымкIва йгIагвалашвахраквагьи алашватI. Ауат абаза литература шгIаджвыквылуаз, ауи ахъа гIазрыкIапыз йапхъахуз аршIыйагIвчва йырзынархата хвду зму хабар щарда рылапI.

Джыр ХIамид йырхIаз йбзазара швапха йгIвыраква рпынгьи йгIарбапI. АхабаргIвыра «Абзазара азыпшгIара» гIазквчважвауа айхIара йара йбзазара йгIалхпI.

АлитературадырыгIвчва йшырпхьадзауала, Джыр ХIамид йхъа дазыгIвырныс хвитнагIа атурых йгIайнаттI: ауи йгвтыхъраква, йхъвыцраква, йгватраква, йыла йыцIсыз зымгIва ауагIахъа рыхъазла йалкIгIу магIны рымапI.

«Амара йгIанаршIыхаз» гIвыра ацIхъважва апны ТхIайцIыхв Бемырза араса йгIвытI: «Алитература атшыгIв зынзаджвыкIгьи абзазара акIвдырта дтызхуаш псракIгьи гьгIаншушым… Арат асатырква гIатызрышвтуаз алинотипква хIвачвауаркIвун агIвгIвы йгвы анашIас агIангьи…»