4354

«Апсуара амгІващквала» гІатра апны ажурналист Бебиа Екатерини апхьахьа КІьылдза Эмми райчважвара.

Бебиа Екатерина лтелегІатра «Апсуара амгІващквала» апны афилология наукаква ркандидат, Гулиа ДырмытІ йыхьыз зхъу Апсны агуманитар рхъвыхраква ринститут анхагІвы КІьылдза Эмма (асквшква 1953-2017) дгІалырчважвитІ. Айчважвара ззынарху апсуара, абызшва, апсадгьыл, апсуа культура ракІвпІ. Аинтервью СогІвым, Апсны акъральыгІва телебара астудия апны асквш 2009 агІан йанырцІатІ.

«Апсуара йащату гІвычІвгІвысагІапІ, гІвычІвгІвысагІа ъадзанкъвыгІгауа апсуара гьхІрыдзуашым. Апсуара йащатаху апсуа бызшва акІвпІ. Апсуа йгІайгвынгІвра атахъыпІ йцри бызшвадъа днардзата дшапсыуамызлуш. Абызшва адырра зымгІва йрапхъапІ, йгІвбахауатагьи йхпахауатагьи йгІайуа йара ауи акІвпІ», – лхІвитІ КІьылдза Эмма.