Аменю
25 Июль 2024
03:11
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

    4 Июнь 2024
04.06.2024 15:00
СогIвым, Апсны Республика

«Стдзыхьыз атурых» ршІыйара анкъвакъвра агІарбараква гІархІватІ АААК апресс-квта апны

Ари ауыс Адуней апсуа-абаза конгресс апны йгІаныршу Апсны апхІвысква рсовети «Алашара» Дуней адкІылари абаза кытква рпхІвыс советкви йацдырхъйауа апроект апкъ йтата йадыргалтІ.

Анхараква зырхъвыхуаз акомиссия йалан апсуа апхьахьа, ажурналист, агІвгІвы Бебиа Екатерина, арыпхьарали жвлара джьгаррали згІвадарахчарали АААК ахъвшара аунашвахъцІагІв Хагба Изольда, абаза кытква рпхІвыс советква р-Координация совет аунашвахъцІагІв ХвытІ Ирина, Абаза муниципал район апхІвыс совет аунашвахъцІагІв Ачбокъва Зурида, «Алашара» адкІылара культурала ахъвшара аунашвахъцІагІв Джьмакъвыл Нателла, АлбыргІан кыт апхІвысква рсовет аунашвахъцІагІв Абаза Аминат.

Ртдзыхьыз атурых ддырдырта рткъвым йауата зыхьыз бзирала йзыргаз агІвычІвгІвысква рхабарква видеота йгІадырбарныс хачІвыта йрыздыргылтІ АГУ астуденткви ауаъа йыцІалуаш ачкІвынчви ахІвссакви. ЗымгІва шалу анкъвакъвра быжьгІвы журналист шІачва гІалалтІ: Коф-оглы Лана, Амычба Мадина, Бебиа Райана, Гвымба Алена, Читанава Сабина, Харазиа Саида, Ашуба Дауыт. ДзачІвызлакІгьи рткъвымква ртурых цІолата йалалын рынхараква рпны йгІадырбатІ.

Апрезентация аналга акомиссия йалакваз рлахІвараква рзымкІуа анхараква зымгІва ажва бзиква рзырхІватІ, йызрыхІазырквазгьи анхара къару ду ъаларцІаз ахъаз йшырзыразу рархІвтІ. Анкъвакъвра йалаз зымгІвагьи рыхьызква зну ачІахІра грамотакви а-Конгресс агвып йрыздрыхІазырыз асогІакви – АААК адамыгъа зну афутболкаква, адзыжвгаква, абрелокква – рырттІ.

0