Амениу
4 Ԥхынҷкәын 2021
19:04
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Қьалышьбеи

Қьалышьбеи аԥсуаа ргәаҳәареи

Аҭауад Қьалышьбеи Чачба, XVIII-тәи ашәышықәса анҵәамҭеи XIX-тәи ашәышықәса алагамҭеи рзы Аԥсны аҳра ныҟәызгоз – зыԥсҭазаара зегьы зыԥсадгьыл ахақәиҭра иазызкыз аԥсуа политикцәа дыруаӡәкын.