Амениу
25 Ҭагалан 2021
00:58
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Ажәабжьқәа

16.10.2021 10:05 1266
АААК Аԥсны ашколқәа 10 рзы арециркулиаторқәеи ашоурашәагақәеи аанахәеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Аԥсны ашколқәа ирынаҭеит COVID-19 аламырҵәара иазынархоу амедицинатә маҭәашьарқәа.

15.10.2021 17:00 1948
Ҭенгиз Ҭарба АААК аинформациатә политикеи аимадарақәеи рҳәаақәҵаҩс дҟаҵоуп

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь идҵала Ҭенгиз Ҭарба АААК Аппарат анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩс, иара убас аинформациатә политикеи аимадарақәеи рҳәаақәҵаҩс дҟаҵоуп.

11.10.2021 23:00 1131
Хымз, хә-қыҭак, ф-проектк: АААК Аҭыԥантәи аҟәшақәа русура аихшьаалақәа ҟаҵоуп

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аҵыхәтәантәи хымз ирылагӡаны Аҭыԥантәи аҟәшақәа русура аихшьаалақәа ҟанаҵеит.

06.10.2021 19:40 1583
Гагра ахақәиҭтәра амш азы АААК аветеранцәа аҳамҭақәа рынаҭеит, ахәышәтәырҭагьы иацхрааит

АААК Гагра ахақәиҭтәра амш азы аиабшьра аинвалидцәа рассоциациа «Аԥсны» иалоу аветеранцәа аҳамҭақәа рзыҟанаҵеит, иара убас Гагратәи ахәышәтәырҭа аковид ҟәша ацхыраара анаҭеит.

04.10.2021 22:25 1262
АААК раԥхьаӡа акәны Гагра Анацәеи абацәеи рыклуб аилатәара мҩаԥнагеит

 Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс изаамҭанытәиу Анацәеи абацәеи рыклуб аилатәара мҩаԥнагеит Гагра. Аиԥылара иалахәын ахәыҷқәагьы.

01.10.2021 22:35 1011
АААКи аҿар рцентр «Охтеи» Петербург Аиааира амш иазкны аконцерт мҩаԥыргеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси Санкт-Петербургтәи аҿар рцентр «Охтеи» еиҿыркааит, иагьымҩаԥыргеит Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира амш иазкыз аныҳәатә концерт.

24.09.2021 22:00 1400
Апроект ҿыц хацыркуп: АААК аинтеллектуалтә хәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» аихшьаалақәа ҟанаҵеит

Зымҽхак ҭбааз аинтеллектуалтә хәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» шымҩаԥысыз аҭоурых аҩбатәи ахәҭа шәзеиҭаҳҳәоит. Ари ахәмарра еиҿнакааит иагьымҩаԥнагеит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс, уажәшьҭа иара иҿыцу проект дук аазыртуа акәхеит.

11.08.2021 15:00 5142
Мусса Егзакьи Аԥсны ахада Аслан Бжьаниеи еиԥылеит

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниеи Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакьи аусуратә еиԥылара мҩаԥыргеит.

31.07.2021 15:00 8870
Анацәеи абацәеи рыклуб ҩаԥхьа еизан ашколтә ҵара иалацәажәеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс иаԥнаҵаз Анацәеи абацәеи рыклуб акыраамҭа еиԥҟьаны иҟаз аусура еиҭахацнаркит. Аиԥылара ҿыц темас иаман Аԥсны ашколтә ҵара аиҿкаашьа.

17.07.2021 17:00 5376
Иарбан? Иаба? Ианба?: АААК иуникалтәу аицлабра шеиҿнакааз

АААК еиҿнакааит иагьымҩаԥнагеит аинтеллектуальтә хәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» («Что? Где? Когда?»), абаза жәлар рҭоурыхи ретнографиеи ирызкны.

Иҵегь аҭагалара