3090

Ажурналист Екатерина Бебиа лавтортә программа «Аҧсуара амҩахәасҭақәа» рцикл анҵамҭаҿ дрыҿцәажәоит Отаҧ ақыҭа анхаҩы Арзуман Маршьани, аҵарауаҩ, арҵаҩы Шьурбеи Царгәыши.Анҵамҭа ҟаҵан 2009 шықәсазы.