Есма Гәаланӡиа

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан хатәгәаԥхарала аԥсуаа ирывагылаз ахацәа - еидызкылоз ирымази, Аиааира аагараҿы рлагала, анаҩс дасу ирлахьынҵахазеи? Аиааира амш аламҭалазы иазҳархиаз адырраҭара "Згәы зыԥхьаны иааз", ажәаҟәандала ахатәгәаԥхаҩцәа ҳрыхцәажәоит.