Амениу
21 Цәыббра 2019
08:34
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Мураҭ Џьандаров

05.11.2018 10:30 Аҿцәажәара
Мураҭ Џьандаров: абаза бызшәа ашәуаа ирхатәы бызшәаны иаанхароуп

Мураҭ Џьандаров, активла зхы аазырԥшуа ашәуа уаажәларратә усзуҩцәа дыруаӡәкуп, Аконгресс иаиҭаз аинтервиу аҟны еиҭеиҳәеит Ҟарачы-Черқьессктәи Ареспубликаҿы абаза бызшәа аиқәырхара шымҩаԥысуа.