Амениу
27 Абҵара 2022
18:57
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Мураҭ Џьандаров

05.11.2018 10:30 Аҿцәажәара 18898
Мураҭ Џьандаров: абаза бызшәа ашәуаа ирхатәы бызшәаны иаанхароуп

Мураҭ Џьандаров, активла зхы аазырԥшуа ашәуа уаажәларратә усзуҩцәа дыруаӡәкуп, Аконгресс иаиҭаз аинтервиу аҟны еиҭеиҳәеит Ҟарачы-Черқьессктәи Ареспубликаҿы абаза бызшәа аиқәырхара шымҩаԥысуа.