19675

Адунеи атәылақәа ирыланхо Абаза жәлар рхаҭарнакцәа хышәҩык инареиҳаны еиднакылеит Ҟарачы-Черқьесиа имҩаԥысуа акультуратә-спорттә фестиваль «Абаза» актәи амш азы имҩаԥгаз аспорттә еицлабра.