Сынтәа Аҧсны аӡын ҧханы имҩасуеит. Ажьырныҳәамза амшқәа рынҵәамҭа ааскьахеит, аха макьана амшқәа бзиоуп, лассы-лассы ицәырҵуеит амра, аҧсабара акәзар ашәыга лашақәа рыла иаргәырӷьоит аҳҭнықалақь ауаажәлари иаҭаауа асасцәеи. 
Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауала жәабранмзазы лассы-лассы ақәа аулоит, убри аҟнытә ҳахьӡароуп амшынтә ҳауа цқьа афара. Аха маҷк ауп иаанхаз, избанзар ааҧынранӡа ибжьоу мызкоуп. 
Ишәыдаҳгалоит амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз афотоныҟәара шәахәаҧшырц.

Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
Амҳаџьырцәа рыҧшаҳәаҿы имҩаҧаҳгаз ажьырныҳәатәи афотоныҟәара
© АААК / Есма Гәаланӡиа