1935

Аԥшьаша узҿузеи? / Аԥшьаша бызҿузеи? Аԥшьаша аԥсшьарамш сымоуп. Асабшазы гәҭакқәас иумои? / Асабшазы гәҭакқәас ибымои? Асабшазы ақалақь анҭыҵ сцоит. Аԥсшьарамшқәа рзы Аҷандараҟа сцоит.

 Аԥшьаша узҿузеи? / Аԥшьаша бызҿузеи?
Аԥшьаша аԥсшьарамш сымоуп.
Асабшазы гәҭакқәас иумои? / Асабшазы гәҭакқәас ибымои?
Асабшазы ақалақь анҭыҵ сцоит.
Аԥсшьарамшқәа рзы Аҷандараҟа сцоит.