4915

Ареис аҽҭаҩра абамҩаԥысуеи? Ари иарбан ҭыҵырҭоу? Аҳаирплан ақәтәара иалагеит. Аҳаирплан ақәтәара лассы ихыркәшахоит. Ареис аамҭа иахыргеит.

Ареис аҽҭаҩра абамҩаԥысуеи?
Ари иарбан ҭыҵырҭоу?
Аҳаирплан ақәтәара иалагеит.
Аҳаирплан ақәтәара лассы ихыркәшахоит.
Ареис аамҭа иахыргеит.