Амениу
28 January 2022
22:01
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Ахаҭарақәа

13.08.2019 11:15 Ахаҭарақәа 20092
Мусса Егзакь: «Сыжәлар реиқәырхара азҵааара схәыҷаахыс сгәы иҵхоит»

Нанҳәа 13 рзы ииубилеи азгәеиҭоит АААК Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы, аҵарауаҩ, амеценат, ауаажәларратә усзуҩы, зхықәки зымчхареи зыжәлар реиҭеира иазызкыз – Мусса Егзакь. Акрызҵазкуа ари амш инадҳәаланы, АААК аинфопортал иазнархиеит аиубилиар изку аочерк.

08.08.2019 16:15 Ахаҭарақәа 28102
«Абазақәа ҳабжьы адунеи иаҳауеит, ҳкультура зегьы ирдыруа иҟалоит»: Армида Чагәа лиубилеи иазкны

Нанҳәа 8 рзы, Ҟарачы-Черқьессиатәи Ареспубликеи Ставропольтәи атәылаҿацәи рҟны еицырдыруа ауаажәларратә усзуҩы Армида Чагәа илхыҵуеит 65 шықәса. Уи амш инақәыршәаны АААК аинфопортал иазнархиеит лыԥсҭазааратә мҩеи, имҩаԥылго аусқәеи, лыгәҭакқәеи зныԥшуа аочерк.

29.07.2019 15:20 Ахаҭарақәа 21677
Тарас Шамба: «аԥсуаа зегь рхада»

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ахыҵхырҭаҿы игылоу ауаҩы – Тарас Шамба имшира аҽны АААК аинфопортал иазнархиеит иара изку аочерк.

25.07.2019 18:25 Ахаҭарақәа 11240
Абаза литература ашьаҭыркыҩцәа ируаӡәку Ҳамид Џыр изкны

Абаза литература ашьақәгылареи, аҿиареи, аизҳазыӷьареи атәы ҳалацәажәозар, раԥхьаӡа акәны ухаҿы иааиуа Ҳамид Џыр иоуп. Ашәҟәыҩҩы имшира аҽны АААК аинфопортал иазнархиеит иара иԥсҭазааратә мҩа иазку аочерк.

24.07.2019 17:40 Ахаҭарақәа 14035
«Аԥсҭазаара иацу алашара еиҳауп алашьцара аҵкыс»: Геннади Аламиа имшира иазкны

Ԥхынгәы 24 рзы 70 шықәса ихыҵит аԥсуа поет, ауаажәларра-политикатә усзуҩы, 15 шықәса инареиҳаны Жәларбжьаратәи аԥсуа-абаза конгресс – иахьатәи АААК – ихадоу маӡаныҟәгаҩыс аус зухьаз, аорден «Ахьӡ-Аԥша» II-тәи аҩаӡара акавалер Геннади Аламиа.

22.07.2019 12:45 Ахаҭарақәа 12015
Муҳарби Ҭаҭаршәауа «ихьтәы скальпель»: абаза хирург имшира иазкны

Ԥхынгәы 22 рзы 66 шықәса ихыҵуеит еицырдыруа абаза хирург Муҳарби Ҭаҭаршәауа. Уи арыцхә инадҳәаланы АААК аинфопортал иазнархиеит аҳақьым иԥсҭазааратә мҩа иазку аочерк.

15.07.2019 10:30 Ахаҭарақәа 22806
Ижәлар рыгәҭа дгыланы иҵегь дзыхьӡарц ииҭахыз рацәан: Борис Адлеиба имшира иазкны

Ԥхынгәы 15 – Борис Адлеиба имшира аҽны АААК аинфопортал иазнархиеит иналукаашаз Аԥсны аԥхьагылаҩ изку аочерк.

25.06.2019 21:20 Аҿцәажәара 26359
Владимир Аҩӡба: Ҭырқәтәыла сыҟанаҵ, секундкгьы стәымуаҩны схы зымбеит

Владимир Аҩӡба 82 шықәса ихыҵра аламҭалазы АААК аинфопортал иналукааша аполитик, ауаҩ хатәра иҿцәажәара мҩаԥнагеит.

25.06.2019 10:05 Ахаҭарақәа 11133
Ахшыҩ ҵар, алаф бзиа, агәы ҭбаа: иналукааша ашәуа Иури Агырба – 80 ихыҵит!

Еицырдыруа абаза ҵарауаҩ, ауаажәларратә усзуҩы, ажәлар рыхьӡырҳәага ҳәа ззырҳәо Иури Агырба 80-шықәса ихыҵра инадҳәаланы, АААК аинфопортал иазнархиеит аиубилиар изку аочерк.

15.06.2019 18:25 Ахаҭарақәа 15768
Асабрада зҿамыз актиор: Нурбеи Камкьиа иԥсҭазаареи ирҿиареи

Рашәарамза 15 рзы иԥсы ҭазҭгьы 85 ихыҵуазаарын еицырдыруа аԥсуа актиор, Қырҭтәылатәи ССР, Аԥснытәи АССР, Нхыҵ-Уаԥстәылатәи АССР жәларқәа рартист Нурбеи Камкьиа. Асценаҿи аԥсҭазаараҿи иара дзакә уаҩыз иазкуп АААК аинфопортал иазнархиаз аочерк.

Загрузить еще