Амениу
25 Рашәара 2022
13:53
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Иури Агырба

25.06.2019 10:05 Ахаҭарақәа 13018
Ахшыҩ ҵар, алаф бзиа, агәы ҭбаа: иналукааша ашәуа Иури Агырба – 80 ихыҵит!

Еицырдыруа абаза ҵарауаҩ, ауаажәларратә усзуҩы, ажәлар рыхьӡырҳәага ҳәа ззырҳәо Иури Агырба 80-шықәса ихыҵра инадҳәаланы, АААК аинфопортал иазнархиеит аиубилиар изку аочерк.