Амениу
3 Ԥхынҷкәын 2023
17:48
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Иури Калмыков

22.03.2019 10:55 Ахаҭарақәа 25805
Иури Калмыков: Аԥсны аҩыза ду, Кавказ аҵеи лаша

Аиурист, аполитик, Кавказ иқәынхо амилаҭкәа рзинхьчаҩ, иналукааша адыгаа рҵеи Иури Калмыков Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьраан аԥсуаа рыцхыраараҿы хәы змам алагала ду ҟазҵаз уаҩуп.