Амениу
13 Ԥхынгәы 2024
06:16
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
28.02.2024 12:00
Аҟәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра

АААК аусзуҩцәеи Аҧсадгьылахь архынҳәраз аҳәыҭқарратә еилакы ахаҭарнакцәеи реиҧылара мҩаҧысит.

АААК аусзуҩцәеи аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭеилакы ахаҭарнакцәеи русуратә еиҧылара еиҿкаан Аконгресс аҟәатәи аофис аҿы.

Аиҧылара иалахәын: АААК Ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба, аҭыҧантәи аҟәшақәа аус рыцуразы АААК аҟәша аиҳабы Дмитри Жьиба, аҿар рыҿиареи абаҩрҵәыреи рыҟәша анапхгаҩы Валери Берзениа, аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Астамур Багаҭелиа, аҧсадгьыл ахь архынҳәра иазку абиуџьет иалам афонд ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Џьынџьолиа.

Аганқәа ирылацәажәеит 2024 шықәсазы иазҧхьагәаҭаны ирымоу азеиҧш проектқәа, иара убасгьы ирҳәеит аимадареи аусеицуреи ишырзыхиоу.

0
Ахҳәаа ыҟам