Амениу
21 Ԥхынгәы 2024
10:14
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    19 Рашәара 2024
19.06.2024 16:33
Санкт-Петербург, Урыстәылатәи Афедерациа

Санкт-Петербург имҩаҧысит аҧсуа-абаза диаспора рлитературатә хәылҧазы

Аҧсуа-абаза диаспора рлитературатә хәылҧазы мҩаҧысит Неватәи амҩаду аҿы иҟоу “Ажурналист иҩны” ахыбраҿы. Асасцәеи алахәцәеи еизеит ажәеи, аҟазареи, акультуреи рдунеи иацу рдунеи иалаҧшразы.

Ахәылҧаз аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧысит еицырдыруа аҧсуа-аурыс шәҟәыҩҩы, апоет Владимир Михаил-иҧҳа Делба иҩымҭа “Ауахәамеи, астадиони, апарки рыбжьара” ацәыргара. Ашәҟәыҩҩы дрылахәуп апоетцәеи, аессеистцәеи, ановеллистцәеи Урыстәылатәи рцентр, Урыстәыла алитераторцәа рхеилак, UNESCO асахьаҭыхцәа Жәларбжьаратәи рфедерациа. 

Асценаҿы иқәгылеит аҵарауаа, аҟыбаҩ злоу апоетцәа ҿарацәа, ашәҟәыҩҩцәа, ҳаамҭазтәи аҧсуа ашәақәа рынагӡаҩцәа. Асасцәа ргәы иақәшәеит аҧсуа-абаза жәлар рлитературеи ркультуреи рзы рхы ҧыршәар ахьрылшоз авикторина. Аусмҩаҧгатә хыркәшан напеинҟьарыла, насгьы ахәылҧаз аиҿкааҩцәеи алахәцәеи рџьабаазы иҭабуп ҳәа рарҳәеит. Ахәылҧаз алахәцәа ргәаҿы иаанхеит ирнырыз ацәаныррақәеи, агәацҧыҳәареи.

0